Menü Bezárás

Rendelet Kalaznó 2019. évi költségvetéséről

KALAZNÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019.(III. 7.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A rendelet hatálya 1. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), mint önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzati feladat- és hatásköröket gyakorló képviselő-testületre.
(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed – a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében – minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzatként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek az önkormányzati költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében a hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

II. FEJEZET
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 2. §

(1) Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő – testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi önkormányzati szintű költségvetésének a költségvetési bevételek előirányzatait, a költségvetési kiadások előirányzatait, a finanszírozási bevételi előirányzatot, továbbá a költségvetési egyenleg összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevételek összesen: 49.292.587 forint.
b) Finanszírozási bevételek összesen: 78564 forint,
c) Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen: 49.371.151 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 48.512.059 forint.
e) Finanszírozási kiadások összesen: 859.092 forint.
f) Kiadások összesen: 49.371.151 forint
g) Költségvetési egyenleg összege (hiány): 780.528 forint,
h) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: – 780.528 forint,

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet
1. melléklete, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklete tartalmazza.

Bevételek 3. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat Közhatalmi bevételeibe tartozó helyi adó bevételeit, valamint Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét, költségvetéséből származó egyéb támogatások összegét, a Rendelet 1. melléklete állapítja meg.
Kiadások 4. §
(1) Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret 5. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát Rendelet 4. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
Az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, a hiány finanszírozásának módja 6. §
(1) Az Önkormányzat 2019-es költségvetésével kapcsolatosan felmerülő évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlása szolgáló általános tartalék összege: 100.000.- forint.

III. FEJEZET
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 7. §

(1) A Rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek a meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal – a jogszabályi keretek között – gazdálkodik. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az intézményi szervezeti keretet, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket kezdeményezni. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért a polgármester felel.
(2) A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret a költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörben nem növelhető.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében és előzetes képviselő-testületi jóváhagyással – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2019. évben 46.380,- Ft, míg a köztisztviselőket megillető cafatéira-juttatás éves keretösszege bruttó 200.000,- Ft. A cafatéira-juttatás éves keretösszege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
(5) (5) Az önkormányzati költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak korlátok szerint folytathatnak vállalkozási tevékenységet.

a) a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételeiből a ténylegesen befolyt többletbevétel mértékéig,

b) a végrehajtott előirányzat növelése támogatási igénnyel sem a 2019-es költségvetési évben, sem a következő költségvetési években nem járhat.
(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításról köteles a Képviselő-testületet harminc napon belül – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig tájékoztatni a Rendelet módosítása végett. A Képviselő-testület ez esetben a költségvetést december 31-ei hatállyal módosítja.
(7) Az önkormányzati költségvetési szerv az év közbeni többlet bevételéből az éves személyi juttatások előirányzatát emelheti, de legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem személyi juttatásokba tartozó – közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig.
(8) A nem intézményi többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
8. §
(1) Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos és át nem ruházható hatásköre.

 

IV. FEJEZET
Vegyes és záró rendelkezések
9. §

(1) E rendelet 2019. március 8. napján lép hatályba, a rendelkezéseit a 2019-es költségvetési évre kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (a bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Az önkormányzati támogatások odaítélése és elszámolása külön önkormányzati rendelet alapján történik. (4) A Rendelet az Európai Unió versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.

 

Kalaznó, 2019. március hó 7. nap

László János Széll Aranka polgármester jegyző

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás