Kalaznó Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2018.(III.29) rendelete az önkormányzat településkép védelméről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

2018-03-30-tól

A Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kalaznó Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.    §

A Kalaznó Község Önkormányzata Településkép védelméről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete a 22. sorszámmal egészül ki:

„ 22.)    Lakóház és tyúkól    Petőfi utca 131.     273 hrsz”

Ezen rendelet 2018. március 30. napon lép hatályba.

 

László János sk.                              Széll Aranka sk.
polgármester                                        jegyző

 

Ez a  rendelet 2018. március 29. napon kihirdetve.
Kalaznó, 2018. március 29.

 

Széll Aranka sk.
Jegyző

Scroll to Top