Kalaznó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete Kalaznó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

2018-05-31-tól

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kalaznó Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kalaznó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi

  1. költségvetési bevétel teljesítését 63 607 767 Ft-ban,
  2. költségvetési kiadás teljesítését 65 036 233 Ft-ban,
  3. költségvetési egyenlegét (többletét)1 428 466 Ft-ban,

hagyja jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a 2017. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2017.évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát a 3. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi pénzkészletének változását az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

 (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2017. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó – 2017. évi mérlegét a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

6. §

(1) A Képviselő-testület Önkormányzat 2017. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 10. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 12 546 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását a 11. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

8. §

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 12. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

 

9. § 

 

Ez a rendelet 2018. május hó 31. napon lép hatályba.

 

Kalaznó, 2018. május 31.

 

 

 

László János

Széll Aranka

polgármester

jegyző

 

 

Záradék:

A rendelet 2018. május hónap 31. nap, 14,00 óra 45 perckor kihirdetésre került.

Kalaznó, 2018. május hónap 31. nap

 

               Széll Aranka

                    jegyző

 

Scroll to Top