Kalaznó Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3./2018. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

2018-02-16-tól

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya 

1. §

 (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), mint önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzati feladat- és hatásköröket gyakorló képviselő-testületre.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed – a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében – minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzatként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek az önkormányzati költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében a hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

 

II. FEJEZET

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évi, önkormányzati szintű összevont költségvetése előirányzatainak fő összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

  1. Költségvetési bevételek előirányzata: 46.875.186,- forint,
  2. Költségvetési kiadások előirányzata: 51.421.000,- forint,
  3. Költségvetési hiány: 4.545.814,- forint,
  4. Működési célú finanszírozási bevételek: 4.545.814,- forint,
  5. Működési célú finanszírozási kiadások: –
  6. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 51.421.000,- forint,
  7. Költségvetési kiadások összesen: 51.421.000,- forint,

(2) Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1/1. melléklete, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/1. melléklete tartalmazza.

Bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat Közhatalmi bevételeibe tartozó helyi adó bevételeit, valamint Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét, költségvetéséből származó egyéb támogatások összegét, a Rendelet 1. melléklete állapítja meg.

Kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzat által (lakosságnak nyújtott támogatásokat) az ellátottak pénzbeli juttatások összegét az 1/1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát Rendelet 4. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2018. évi költségvetése

6. §

(1) Az Önkormányzat, – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – 2018. évi költségvetési fő összege 51.421.000 forint. Az Önkormányzat mérlegét a Rendelet 4.1 melléklete tartalmazza, az Önkormányzat bevételek és kiadások részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontását a Rendelet 4.1. melléklete részletezi.

Az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló
általános tartalék, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) Az Önkormányzat 2018-es költségvetésével kapcsolatosan felmerülő évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlása szolgáló általános tartalék összege: 100.000.- forint.

(2) Az Önkormányzat 2018-es költségvetési hiányának finanszírozása az e Rendeletben foglaltak szerint történik.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
előirányzat felhasználási terve

8. §

(1) Az Önkormányzata 2018-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a Rendelet 2. tájékoztató táblája tartalmazza.

A közvetlen és közvetett támogatások

9. §

(1) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat és a közvetett támogatások összegét a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

(1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal – a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel.

(2) A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében és előzetes képviselő-testületi jóváhagyással – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(4) A köztisztviselői illetményalap 2018. évben 38.650,- Ft, míg a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 200.000,- Ft. A cafetéria-juttatás éves keretösszege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – érdekeltsége fokozása céljából – saját hatáskörben

  1. a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételeiből és nem az Önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt többletbevétel mértékéig,
  2. a végrehajtott előirányzat növelése támogatási igénnyel sem a 2018-es költségvetési évben, sem a következő költségvetési év(ek)ben nem járhat.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításról köteles a Képviselő-testületet harminc napon belül – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig) tájékoztatni a Rendelet módosítása végett. A Képviselő-testület ez esetben a költségvetést december 31-ei hatállyal módosítja. A rendelet módosítás iránti kérelmét az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testületet képviselő polgármesterhez kell benyújtani.

(7) Az önkormányzati költségvetési szerv az év közbeni többlet bevételéből az éves személyi juttatások előirányzatát emelheti, de legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem személyi juttatásokba tartozó – közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig.

(8) A nem intézményi többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást a jegyzővel történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 1. tájékoztató táblában rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

12. §

(1) Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos és át nem ruházható hatásköre.

IV. FEJEZET

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet 2018.02.16. napján lép hatályba, a rendelkezéseit a 2018-es költségvetési évre kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (a bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások – az Áht. 25. §-a szerint – e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Az önkormányzati támogatások odaítélése és elszámolása külön önkormányzati rendelet alapján történik.

(4) A Rendelet az Európai Unió versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.

Kalaznó, 2018. február 15.

László János

Széll Aranka

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve 2018.02.15. napon.

Kalaznó, 2018.02.15.

Széll Aranka

Jegyző

Scroll to Top