Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2020. (XII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015 (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2020-12-02-tól

Kalaznó Község Önkormányzatának polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.  §  (4) bekezdésben meghatározott jogkörömben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény  53. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva a Településkép védelméről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

 

1. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Szoc.ör.) 19. § (3) bekezdésbe helyébe az alábbi szöveg lép:

„19. § (3) Tűzifa biztosítására az a tűzifával fűtő kalaznói lakos jogosult, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, míg a családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át.”

2. §

Ez a rendelet 2020. december 2. napján lép hatályba.

 

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

 

A rendelet kihirdetésre került

Kalaznó, december 2.                                                            Tokainé dr. Mézes Mária

                                                                                                  jegyző

Scroll to Top