Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi helyi iparűzési adóról

2020-08-01-tól

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén a Htv. -ben meghatározott vállalkozási tevékenység gyakorlására terjed ki.

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. §

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) építőipari, tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

b) bármely – az a.) és b.) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adó alapja

3. §

Állandó jelleggel, illetve ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja megállapítása során a Htv. 39. §, 39/A. §, 39/B. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az adó mértéke

4. §

(1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a 3. § (1) bekezdésben meghatározott adóalap 1 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 2.500, – Ft.

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes [székhely, illetve telephely(ek) szerinti] önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

Az adómentesség, adókedvezmény

5. §

(1) Mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a 3. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

(2) Mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

6. §

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységvégzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Adóbevallás

7. §

(1) Az önkormányzati adóhatósághoz az adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. §-ában meghatározott időpontban az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.

8. §

Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41.§ és a 42. §-aiban foglaltak az irányadóak.

Hatályba léptető, záró rendelkezések

9. §

(1) A helyi iparűzési adóra vonatkozó egységes szerkezetű rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló –2003 évi XCII törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2020. augusztus 1. napjával lép hatályba.

 

 

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

 

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. július 16.

 

Tokainé dr. Mézes Mária

jegyző

Scroll to Top