Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

KALAZNÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2021-03-03-tól

Kalaznó község Polgármestereként veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatályban tartásáról szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak  és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

 

 

Kalaznó Község Önkormányzata, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed Kalaznó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET 

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

                        kiadási  főösszegét  97 871 408 Ft-ban,

azaz Kilencvenhétmillió-nyolcszázhetvenegyezer-négyszáznyolc/00 forintban,

bevételi főösszegét  97 871 408 Ft-ban,

azaz Kilencvenhétmillió-nyolcszázhetvenegyezer-négyszáznyolc /00  forintban állapítja meg.

 

 1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési és felhalmozási bevételét összesítve és mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. A képviselő-testület a működési és felhalmozási kiadásait feladatonként és bevételi forrásonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
 3. A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint, a működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 4. A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként 5. melléklet, a működési és felhalmozási célú tartalékokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 5. A képviselő-testület az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjeit a 7. melléklet, az engedélyezett létszámkereteket 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
 6. A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a felújítási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
 7. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi több évi kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
 8. Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.
 9. Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatásokat nem tervez, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
 10. Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét 14. melléklet tartalmazza.
 11. Az önkormányzat 2021. évi címrendjét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
 12. Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2023.évi tervezett alakulását 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

 1. A képviselő-testület a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a kormányhivatal jóváhagyását kikéri.

4. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet tekintetében a Képviselő­testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a bevételi és a kiadási előirányzatok megemelésére, az Önkormányzat esetében 40 millió Ft értékhatárig.

 1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület Önkormányzat esetében a polgármester, a többi költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe utalja, akik a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adnak.
 2. A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

 

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Általános végrehajtási szabályok

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

2. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása

7. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Amennyiben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

8. §

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a képviselőtestületi döntésen alapuló módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2)       A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3)       Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia..

 

9. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

10. §

Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Áht. és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a rá irányadó rendeletek alapján a 3. mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról rendelkezzen.

(2)       Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásról a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni kell.

(3)       A képviselő-testület az egyesületek, társadalmi szervezetek 2021. évi támogatását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4)       A képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét, hogy az átadott pénzek 4. mellékletének sorában az egyéb szervezetek részére biztosított keret felhasználásáról rendelkezzen.

3. A gazdálkodás szabályai

12. §

(1) A meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények  vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 1. Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
 2. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
 3. Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
 4. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
 5. Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

5. Költségvetési szervek pénzmaradványa

14. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő­-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat intézményei részére e rendelet 8. mellékletében meghatározott álláshelyek betöltését engedélyezi. A létszámkeretek a közfoglalkoztatottak esetében az éves átlagos létszámot jelentik.

16. §

(1) Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. február 28-ig 52.000 forintban , 2021. március 01-től 60.000,- forintban állapítja meg.

A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keret összegét a Hivatal személyi jellegű előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként a költségvetési törvényben meghatározott összegben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magába foglalja.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)       A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

 

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

 

Záradék:

 

A kihirdetés napja: 2021. március 3.

Tokainé dr. Mézes Mária

jegyző

Scroll to Top