Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2020-07-17-tól

Kalaznó Község Önkormányzata, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kalaznó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire terjed ki.

 

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

  1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének:

a) bevételi főösszegét  70.168,– eFt-ban,

azaz Hetvenmillió-egyszázhatvannyolcezer-/ 00 forintban, a

 b) kiadási  főösszegét  55.314,- eFt-ban,

azaz Ötvenötmillió-háromszáztizennégyezer –/ 00 forintban

állapítja meg.

  1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési és felhalmozási bevételét összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint, a működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
  3. A képviselő-testület a tárgyévi működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint, a  képviselő-testület a 2019.évben teljesített felhalmozási- és felújításai kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

3. A költségvetési létszámok alakulása

3. §

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.

4. Az Önkormányzat vagyonának alakulása

4. §

 

  1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását az 7. melléklet szerint 14.853.879, – Ft-ban hagyja jóvá.
  2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerint a könyvviteli mérleg alapján 118.389.644,-Ft-ban hagyja jóvá.
  3. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatását a 9. melléklet szerint 18.828.245,- Ft-ban hagyja jóvá
  4. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti befektetett eszköz állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

5. Egyéb rendelkezések

5. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi több évi kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

 

  1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 14.853.879,- Ft.
  2. A maradvány 2020. évi felhasználása: A képviselő-testület a felhasználási kötöttséggel terhelt maradványát a 2020.évi költségvetési rendeletébe beépíti.

 

II. Fejezet

Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

Záradék:

 

A kihirdetés napja: 2020. 07.16

                                                                                            Tokainé dr. Mézes Mária

                                                                                                          jegyző

zárszámadás

Scroll to Top