Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a módosításáról.

2020-07-17-tól

Kalaznó Község Önkormányzata, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 07.) rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

                        kiadási  főösszegét  78 129 000,– Ft-ban,

azaz Hetvennyolcmillió-egyszázhuszonkilencezer-/ 00 forintban, a

            bevételi főösszegét  78 129 000,- Ft-ban,

azaz Hetvennyolcmillió-egyszázhuszonkilencezer -/ 00 forintban, állapítja meg.

 

(2) A 2018. évi pénzmaradvány összege 79,- eFt, a működési tartalék összege 1.232,- eFt, a felhalmozási célú tartalék összege 0,- eFt„

 

2. §

 

A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

  1. „A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési és felhalmozási bevételét összesítve az 1. melléklet szerint, a működési és felhalmozási kiadásait államigazgatási feladatok, kötelező és nem kötelező feladatok bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint, a működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
  3. A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

 

A R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A beruházásokat és a felújításokat a rendelet 6.melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi !étszámkerete 12 fő, a

rendelet 7. melléklete szerint.

 (3) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek bemutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

4. §

 

Az Önkormányzat működési-  és felhalmozási bevételeket összesítve tartalmazó 1.melléklet helyébe e rendelet 1.melléklete, a működési és felhalmozási  kiadásait feladatonként és bevételi forrásonként tartalmazó  2.melléklet helyébe e rendelet 2.melléklete lép.

5. §

 

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit forrásonként tartalmazó 3.melléklet helyébe e rendelet 3.melléklete, az Önkormányzat működési és felhalmozási  kiadásait kiemelt előirányzatonként tartalmazó  4.melléklet helyébe e rendelet 4.melléklete lép.

6. §

A R. kiegészül az alábbi 5-10.mellékletekkel.

Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazó 5.melléklet helyébe e rendelet 5.melléklete lép.  Az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait tartalmazó 6.melléklet helyébe e rendelet 6.melléklete lép.

7. §

 

Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkereteit tartalmazó 7.melléklet helyébe e rendelet 7.melléklete lép.    A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek bemutatását tartalmazó 8.melléklet helyébe e rendelet 9.melléklete lép.

 

8. §

 

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tartalmazó 9.melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

9. §

 

Ezen Rendelet a kihirdetést kivető napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Frei-Kovács Mónika

Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

 

Kihirdetve: Kalaznó, 2020. július  hó 16. napján.

Tokainé dr. Mézes Mária

                                                                                                           jegyző

Scroll to Top