Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

3 /2019. ( V. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019-05-24-tól

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kalaznó Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kalaznó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi

  1. költségvetési bevétel teljesítését 47076078 F t-ban,
  2. költségvetési kiadás teljesítését 46997504 Ft-ban,
  3. költségvetési egyenlegét 78574 Ft-ban,

hagyja jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a 2018. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2018.évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát az 1. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi pénzkészletének változását az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

 (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2017. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó – 2018. évi mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

6. §

(1) A Képviselő-testület Önkormányzat 2018. évi alaptevékenysége maradványának alakulását az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

7. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását az 1. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

8. §

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását az  1. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

 

9. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2019. május 24. napon lép hatályba.

 

Kalaznó, 2019.május 23.

 

 

László János sk.

Széll Aranka sk.

polgármester

jegyző

 

Záradék:

A rendelet 2019. május 23. napon kihirdetésre került.

Kalaznó, 2019. május 23.

 

Széll Aranka sk.

jegyző

Scroll to Top