Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Polgármestere Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása és a 27/2021. (I.29.) kormányrendeletben foglaltak értelmében

Kalaznó Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kalaznó Község Önkormányzata illetékességi területén történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az e rendeletben meghatározott többletszolgáltatást igénybe vevőkre, valamint Kalaznó Község Önkormányzatával közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőire terjed ki.

 

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés.

b) alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt az anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljárása és szövege, házassági emléklap, gyűrűhúzás, valamint gépi zenei szolgáltatás és zenei jogdíj.

c) hivatali munkaidő: Kalaznó Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában (Ügyrend és munkarend) meghatározott munkarend.

d) hivatali helyiség:

da) Kalaznó Község Önkormányzatának házasságkötő-terme.

db) Amennyiben a házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére kijelölt hivatali helyiség műszaki, technikai vagy egyéb okok miatt nem áll rendelkezésre, abban az esetben megfelelő helyiség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

3. Anyakönyvi események engedélyezésének szabályai

3. § (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani hivatali munkaidőben, továbbá – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig 16 órától 18 óráig, pénteken 13.00 órától 18 óráig, szombaton 10 órától 18 óráig lehet. A jegyző indokolt esetben ettől eltérő időpontra is adhat engedélyt.

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen csak hivatali munkaidőn kívül lehet házasságot kötni.

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.

(4) Az anyakönyvvezetőnél illetékmentes, indokolással ellátott kérelmet kell benyújtani:

a) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény iránt,

b) a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt.

(5) A jegyző engedélyezési eljárása során a határozatot a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül hozza meg.

(6) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban előírt feltételek biztosítására, továbbá e rendeletben meghatározott díjat megfizetik.

(7) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, igazolást kérhet arról, hogy az adott hely tulajdonosa hozzájárul az anyakönyvi esemény ottani megrendezéséhez, és ennek eredményéről a jegyzőt tájékoztatja. Az engedélyező köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint jelen rendelet előírásainak.

(8) Ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolítása szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.

(9) A házasulandó felek a szertartás előtt két órával kötelesek jelezni az anyakönyvvezető felé, ha az esőhelyszínen kerül lebonyolításra a szertartás.

(10) Ha a házasulók állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, az anyakönyvi esemény méltó megünneplésének feltételeit a felek tartózkodási helye szerinti intézmény szabályainak figyelembevételével kell biztosítani.

4. Díjfizetés

4. § (1) Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához a 2. § d) pontja szerinti hivatali helyiséget, valamint alapszolgáltatást.

(1a) Hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény térítésmentes.

(2) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére díjat kell fizetni. Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendő díj mértékét a rendelet 7. § (3) állapítja meg.

(3) A 7. § (1) szerinti díjat az anyakönyvi eseményt megelőző 15. napig be kell fizetni Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal, Takarékbank   Zrt.-nél vezetett, 71800439-16251690-00000000 számú számlájára vagy házipénztárába, és a befizetés tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.

(4) Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a jegyző kérelemre – amennyiben az anyakönyvi esemény a kérelmező önhibáján kívüli okból hiúsult meg – visszatéríti.

(5) Rendkívüli körülmények esetén, így különösen akkor, ha valamelyik fél büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott, mozgáskorlátozottsága, igazolt súlyos betegsége akadályozza őt a hivatali helyiségben való megjelenésben, a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül engedélyezett anyakönyvi esemény térítésmentes.

5. Az anyakönyvvezető díjazása

5. § (1) A közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő vagy bruttó 15 000 Ft díjazás illeti meg, melyet a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal fizet meg részére.

(2) Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt évente egy alkalommal a Kalaznó Község Önkormányzata által megállapított, mindenkori köztisztviselői illetményalap 100%-ával megegyező összegű, bruttó elszámolású ruházati támogatás illeti meg.

6. Az önkormányzat részére fizetendő díjak

6. § (1) Hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi esemény díja hivatali helyiségben, illetve hivatali helyiségen kívül, egyaránt bruttó 20.000 Ft, mely összeg tartalmazza a gépi zene és zenei jogdíj, házassági emléklap, gyűrűhúzás, az anyakönyvvezető jogszabályban rögzített hivatalos szövege és az eljárásban való közreműködése költségét.

(2) Külső helyszínen minden kelléket a feleknek kell biztosítaniuk.

(3) Igény szerint az anyakönyvi eljárás során igénybe vehető egyéb szolgáltatások díjai:

a) pezsgő: 2 000 Ft/db

b) gyertya: 1 500 Ft/3 db.

 

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került

Kalaznó, 2021. február 10.                                                   Tokainé dr. Mézes Mária

                                                                                   jegyző

Scroll to Top