Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (IV.16.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2020-04-17-tól

Kalaznó Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben, a Képviselő-testület a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

 

1.  §

 

A közművelődési rendelet célja

 

(1) A közművelődési rendelet megalkotásának célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, nemzeti és nemzetiségi hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

 

(2) Kulturális élethez kötődő önkormányzati célok:

 

a) a település sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és közkinccsé tétele, fontos szempontként figyelmet fordítva a még meglévő, vagy feleleveníthető nemzetiségi hagyományokra,

 

b) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása.

 

2.  §

 

A rendelet hatálya

 

A jelen rendelet hatálya Kalaznó Község közigazgatási területén élő magánszemélyekre, valamint azon szervezetekre és intézményekre terjed ki, amelyek a rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

 

3.  §

 

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái

(1) A település minden lakosának és közösségének joga, hogy

 

a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában – a rendelkezésre álló eszközök útján –ezen értékeket védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,

 

b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közösségi szintér nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat,

 

c) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

 

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett közösségi szintér útján látja el.

 

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését is igénybe veszi.

 

(4) Az Önkormányzat a polgármester útján gondoskodik a település közművelődési feladatainak koordinálásáról.

 

(5) Az Önkormányzat helyben szokásos módon tájékoztatja lakóit a közművelődési lehetőségekről.

 

4.  §

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait a civil szervezetekkel és a lakosokkal egyeztetve határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a községben kialakult művelődési hagyományokra, a település fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és a lakosok tevékenységére alapozva – a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.

 

(3) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai különösen:

 

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

 

b) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

 

c) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének segítése,

 

d) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

e) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

 

(4) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:

 

a) a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a községi lakosok életminőségének javítását,

 

b) a gyermekek és fiatalok művelődését, sportolását, művészeti tevékenységét és közösségi életét,

 

c) a helyi kulturális értékek védelmét.

 

 

5.  §

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezett keretei.

 

 

(1) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait közösségi színterében, közművelődési megállapodásokon keresztül látja el. A közösségi szintér helye: Művelődési Ház 7194 Kalaznó, Fő u. 41.

 

(2) A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

 

6.  §

 

A közművelődési tevékenység ellenőrzése

 

A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartási, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

 

7.  §

 

A közművelődési feladatok finanszírozása

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint önkormányzati és különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.

 

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza a közösségi szintér üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit.

 

 

8. §

 

Helyi önszerveződő közösségek támogatása

 

(1) Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő, vagy dolgozó lakosok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a lakosok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően megállapítja az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának mértékét.

 

9. §

 

Záró rendelkezések

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

Kalaznó, 2020. április 15.

 

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

 

 

Kihirdetve:

2020. április 16.                                                                     Tokainé dr. Mézes Mária

jegyző

Scroll to Top