Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.15 ) önkormányzati rendelet módosításáról

2019-05-24-tól

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kalaznó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő – testület a 2018. évi önkormányzati szintű összevont költségvetése előirányzatainak fő összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevételek előirányzata: 46.264.985.- forint,

b) tárgyévi költségvetési kiadások előirányzata:   46.138.412.- forint,

c) költségvetési többlet/költségvetési hiány: 126.573.- forint,

d) finanszírozási célú műveletek bevételei:               811.083.- forint,

ezen belül:

 – a működési célú műveletek bevételei:           811.083.- forint,

– a felhalmozási célú műveletek bevételei:                 0 .- forint,

e) finanszírozási célú műveletek kiadásai:                859.082 .- forint,

ezen belül:

– a működési célú műveletek kiadásai:          859.082 .- forint,

– a felhalmozási célú műveletek kiadásai:               0 .- forint,

f) finanszírozási többlet/finanszírozási hiány: 48.009.- forint

g) költségvetésének bevételi főösszege:                47.076.068.- forint,

h) költségvetésének kiadási főösszege:                 46.997.504 -.forint,

2. §

 

(1) A Rendelet melléklete helyébe az 1. Melléklet lép.

 

3. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2019. május hó 24. napon  lép hatályba.

 

Kalaznó, 2019. május 23.

 

 

László János sk.

Széll Aranka sk.

polgármester

jegyző

 

Záradék:

A rendelet 2019. május  hó 23.  nap kihirdetésre került.

Kalaznó, 2019. május hó 23. nap

melléklet

Scroll to Top