Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása és a 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletben foglaltak értelmében,

Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kalaznó Község Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatainak készpénzben történő teljesítésének szabályairól a következő rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kalaznó Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és annak irányítása alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

 

A készpénz felhasználás szabályai, esetei

2. §

A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jelen rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. §

(1) Az Önkormányzat és irányított költségvetési szervek az alábbiakban részletezett esetekben, szükség szerint és indokolt mértékben készpénzt vehetnek fel házipénztárukba:

 1. készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
 2. tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a polgármester, vagy a költségvetési szerv vezetőjének indokolt esetben adott előzetes egyedi engedélye alapján),
 3. kiküldetési kiadások,
 4. reprezentációs kiadások,
 5. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
 6. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 7. vizsgáztatási díjak,
 8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
 9. vásárlási előleg (élelmiszer, üzemanyag) 30 napon belüli elszámolási kötelezettséggel,
 10. havi ellátmányok összege,
 11. államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos díjak,
 12. postai szolgáltatás, kézbesítés költségei,
 13. munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi (pl.: bérlettérítés, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, útiköltség, parkolási díj stb.)
 14. eseti megbízási díjak,
 15. közfoglalkoztatottak juttatásai,
 16. az önkormányzat és intézményei rendezvényeivel kapcsolatos kiadásai,
 17. készpénzelőleg,
 18. képviselő-testület által nyújtott támogatások,
 19. egyéb a költség-haszon elvét figyelembe véve banki utalás nem kedvező kifizetések.

gazdasági eseményenként, illetve tranzakciónként legfeljebb (bruttó) 500 ezer Ft értékben, továbbá a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

(2) Az Önkormányzat a készpénzes kifizetések teljesítése céljából a Hivatal épületében házipénztárt működtet.

(3) A házipénztárban a megfelelő mennyiségű és címletű pénzeszköz folyamatos rendelkezésre állásáért a Pénzügyi Iroda személyi állományába tartozó pénztáros felelős. A készpénzállomány feltöltéséről a pénztáros gondoskodik.

(4) A pénztáros a házipénztár készpénzzel való feltöltését közvetlenül az Önkormányzat folyószámlájáról történő pénzfelvétellel kell megoldani. Önkormányzat esetén az Önkormányzat folyószámlájáról, Hivatal esetén a Hivatal számlájáról, intézmények esetén az adott intézményi számláról, pályázat esetén az adott pályázati alszámláról.

4. §

Munkabér, megbízási díj, egyéb személyi jellegű kifizetés készpénzben történő teljesítésére csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor.

5. §

A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia az Önkormányzat és az irányított költségvetési szervek mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint.

 

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 

 

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2021. január 18. napján

 

 

Tokainé dr. Mézes Mária

jegyző

Scroll to Top