Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-02-17-tól

Kalaznó Község Önkormányzata, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet hatálya

 

1. §

 

(1) A rendelet hatálya Kalaznó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: (önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

 

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

 

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2. §

(1) Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

a) kiadási  főösszegét  54.702.000,– Ft-ban, azaz Ötvennégymillió-hétszázkettőezer-/ 00

forintban,

b) bevételi főösszegét  54.702.000,– Ft-ban, azaz Ötvennégymillió-hétszázkettőezer -/00

forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési és felhalmozási bevételét összesítve az 1. melléklet szerint, a működési és felhalmozási kiadásait feladatonként és bevételi forrásonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint, a működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként 5. melléklet, a működési és felhalmozási célú tartalékokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjeit a 7. melléklet, az engedélyezett létszámkereteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a felújítási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi több évi kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

(9) Az önkormányzat 2020. évben közvetett támogatásokat nem tervez, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2020. évi Előirányzat-felhasználási tervét 14. melléklet tartalmazza.

(11) A képviselő-testület a 2020. évi címrendjét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022. évi tervezett alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a Tolna Megyei Kormányhivatal jóváhagyását kikéri.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi   10.000 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a tervezett rövid lejáratú hitel mértéke   10.000 e Ft, a   legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel keretösszege    10.000  e Ft, 0 e Ft a munkabér­ hitelkeret.

4. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő­testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám­ előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános végrehajtási szabályok

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

5. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása

 

7. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

 (2) Amennyiben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

 

8. §

 

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)  rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. A polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

 

9. §

 

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

 

10. §

 

Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Áht. és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

11. §

 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a rá irányadó rendeletek alapján a 3. mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról rendelkezzen.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásról a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni kell.

(3) A képviselő-testület az egyesületek, társadalmi szervezetek 2020. évi támogatását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az átadott pénzek   4. mellékletének sorában az egyéb szervezetek részére biztosított keret felhasználásáról rendelkezzen.

 

 

6. A gazdálkodás szabályai

12.  §

(1) A meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint az egyéb költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. Költségvetési szervek pénzmaradványa

14. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-­testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

IV. FEJEZET

Létszám- és bérgazdálkodás

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat intézményei részére a  8. mellékletben meghatározott álláshelyek betöltését engedélyezi. A létszámkeretek a közfoglalkoztatottak esetében az éves átlagos létszámot jelentik.

16. §

A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét a Hivatal személyi jellegű előirányzatán belül, a nem rendszeres személyi juttatás részeként a költségvetési törvényben meghatározott összegben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magába foglalja.

V. FEJEZET 

Záró rendelkezések

17. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1- jétől kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

 

Záradék: 

 

A kihirdetés napja: 2020. 02.16.

 

Tokainé dr. Mézes Mária

                jegyző

Scroll to Top