Kalaznó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Kalaznó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Kalaznó község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10 § (1) bekezdésében, a 25 § (3)bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §(1) bekezdésében, 45§ (5) bekezdésében, 92. §(1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1.  A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kalaznó község közigazgatási területén érvényes lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban és az Szt. 3. § 3) bekezdésében megjelölt személyekre.

(2) A rendelet hatálya – az Szt. 7. § (1) bekezdésében megjelölt ellátások vonatkozásában az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is kiterjed.

(3) A rendelet hatálya azon hajléktalan személyekre terjed ki, akik tartózkodási helyként Kalaznó közigazgatási területét jelölik meg az ellátás igénylésekor.

2. § A rendelet tárgyi hatálya az Szt., illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításnak, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) által nem szabályozott kérdésekre terjed ki.

3. § E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

2.  Hatásköri és eljárási rendelkezések

4. § A képviselő-testület a helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreiből a köztemetés, a temetési célú támogatás, a rendkívüli települési támogatás és egyéb települési támogatások megállapítását a polgármesterre ruházza át.

5. § (1) Az e rendelet szerinti helyi szociális ellátások iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon, a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Kalaznói Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

6. § (1) A helyi szociális ellátások iránti kérelemben a kérelmező a saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra való bizonyítékokat egyidejűleg becsatolni.

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását, a munkaviszonyban állók munkáltatói keresetigazolását, a nyugdíjszerű ellátásban részesülők nyugdíjszelvényét, vállalkozó esetében az állami adóhatóság igazolását a személyi jövedelemadó alapjáról, továbbá mindazon dokumentumokat, amelyet a rendelet az egyes ellátásoknál előír, illetve az ügy elbíráláshoz szükségesek.

7. § (1) Az ellátásra való jogosultság elbírálásához – amennyiben a kérelmező életvitele nem áll összhangban a jövedelemigazolással – kötelezhető arra, hogy a családja vagyoni viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozzon.

(2) A jogosultság elbírálása érdekében a Hivatal ügyintézője környezettanulmányt készíthet.

8. § (1) Helyi szociális ellátás – polgármester, képviselő vagy a bizottság tagja kezdeményezésére és a jövedelmi viszonyok tisztázása után – hivatalból is megállapítható.

(2) Hivatalból történő megállapítás kezdeményezése esetén a szükséges iratok beszerzéséről a Hivatal ügyintézője gondoskodik.

9. § (1) A rendszeres pénzbeli ellátás utólag, a nem rendszeres ellátás pedig az erről szóló határozat szerint kerül kifizetésre a jogosult részére.

(2) A kifizetés történhet a házipénztárból történő kifizetéssel, postai úton vagy pénzintézeten keresztül történő utalással.

3.  Települési ellátások

10. §

a) Pénzbeli települési támogatás:

aa) létfenntartási gondok enyhítésére rendkívüli települési támogatás

ab) felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók támogatása

ac) a beíratott óvodások támogatása, nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók tanévkezdési támogatása

ad) temetési költségek támogatása

ae) újszülöttek pénzbeli támogatása

b) Természetbeni települési támogatás:

ba) idősek természetbeni támogatása

4.  Pénzbeli ellátások

11. § Rendkívüli települési támogatás

(1) Az önkormányzat létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást biztosít.

(2) A rendkívüli települési támogatás elsősorban az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén egyszeri, vagy – legfeljebb hat hónapra – havi rendszerességgel állapítható meg.

12. § Felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók támogatása

(1) Az önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló, mindenkor hatályos rendelet szerint kiírt pályázat alapján a felsőoktatásban résztvevő szociálisan rászoruló hallgatókat.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi döntés alapján évente, az általa kiírt pályázat alapján nyújt támogatást a pályázó tanulók részére. A támogatás összege tanulónként nem lehet kevesebb havi 10.000.-Ft összegnél.

13. § Tanévkezdési támogatás

(1) Az önkormányzat tanévkezdés alkalmával, az ahhoz szükséges felszerelési tárgyak és kellékek, tanszerek beszerzéséhez települési támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi rendszeres jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át,

(2) Az óvodai és általános iskolai tanévkezdési támogatás összege gyermekenként és alkalmanként egyszeri 10.000.-Ft, és 20.000.-Ft, míg a középiskolában és felsőoktatásban tanulók esetében gyermekenként és alkalmanként legfeljebb 25.000, -Ft.

14. § Temetési költségek támogatása

(1) Az önkormányzat polgármestere települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást állapíthat meg annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott.

(2) Az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege 50.000 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező vagy a vele együtt élő családtagja nevére kiállított temetési számla eredeti példányát. Az eredeti számlára fel kell jegyezni a támogatás összegét, vagy az elutasítás tényét az elutasító határozat iktatószámát. A temetési számla eredeti példányát a kérelmezőnek vissza kell adni.

(4) Az önkormányzat polgármestere a köztemetés szükségessé válása esetén az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint jár el.

15. § Újszülöttek természetbeni támogatása

(1) A polgármester a Kalaznó község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és a lakóhelyén életvitelszerűen élő, újszülött gyermeket nevelő, a gyermekkel egy lakcímen élő szülőt egyszeri, gyermekenként legfeljebb 50.000, – Ft összegű támogatásban részesítheti.

(2) A támogatás iránti kérelmet a jelen rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon, a gyermek megszületését követő 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a szülők és a gyermek lakcímkártyáját.

5.  Természetbeni ellátások

16. § Idősek természetbeni támogatása

 Az önkormányzat Idősek Napjához kapcsolódóan személyenként legfeljebb 10.000,- Ft értékben, természetbeni támogatást nyújthat Kalaznó község területén lakóhellyel rendelkező és a lakóhelyén életvitelszerűen élő 65. életévüket betöltött személyek részére.

II. FEJEZET A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

6.  A szociális szolgáltatások fajtái

17. § (1) Az önkormányzat a Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátási formák közül biztosítja:

 • a) étkeztetés,
 • b) házi segítségnyújtás,
 • c) családsegítés,
 • d) gyermekjóléti szolgálat,
 • e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásokat.

(2) A Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (a továbbiakban: SZIK) a fenti feladatokon túl biztosítja az ellátási területen jelentkező igények felmérését, a gondozás megszervezését, más szolgáltatási formákhoz történő hozzájárulás segítését és tanácsadást.

(3) Az önkormányzat a szociális alap- és szakosított ellátási formákat önkormányzati társulás keretében a SZIK-on keresztül látja el.

7.  Étkeztetés

18. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az önkormányzat, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani; különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

(2) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő 65 évnél idősebb személyt.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészben- nem tud gondoskodni vagy munkaképessége csökkent.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására nem képes.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, azonban életvitelszerűen a településen tartózkodik, illetve kizárólag települési szintű lakcímmel rendelkezik.

(7) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(8) A felnőtt szociális étkeztetésre irányuló kérelmeket az idősek klubja vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmeket az idősek klubja vezetője bírálja el.

(9) A felnőtt szociális étkeztetés térítési díját a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó határozatában rögzíti.

8.  Házi segítségnyújtás

19. § (1) A házi segítségnyújtás tekintetében az Szt. 63. §-ában foglaltak kell alkalmazni.

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a SZIK vezetőjéhez kell benyújtani, aki gondozási szükséglet alapján biztosíthatja a szociális segítést vagy a személyi gondozást.

(3) A házi segítségnyújtás térítési díját a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó, határozatában rögzíti.

9.  Családsegítés

20. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.

(4) A családsegítés keretében biztosítani kell

 • a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • c) a szociális segítő munkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
 • e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószerproblémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha

 • a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
 • b) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

10.  Gyermekjóléti szolgáltatás

21. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.

(2) Ennek keretében a DÁM Önkormányzati Társulás tagjaként, társulási formában ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ában foglaltakat, valamint szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a 40. § (2) bekezdése szerint.

11.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

22. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

 • a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
 • b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 • c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

 • a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
 • b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
 • c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni.

(6) A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságát a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

(7) A kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a kérelmező szociális helyzete alapján dönt a jelzőkészülékek kihelyezéséről.

(8) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Kalaznó község Önkormányzata az arra szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentesen biztosítja.

12.  A szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos rendelkezések

23. § (1) A szociális szolgáltatások igénybevételéről a SZIK vezetője dönt.

(2) Az ellátások igénybevétele iránti kérelmeket az étkeztetés, az idősek nappali intézményébe történő felvétel, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a SZIK vezetőjéhez, családsegítés és gyermekjóléti ügyek esetében a Család- és Gyermekjóléti szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó határozatban állapítja meg.

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § Ez a rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg pedig hatályát veszti a – többször módosított – helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet.

 Kalaznó, 2021. június 14.

 A rendelet kihirdetésre került

 Kalaznó, 2021. június 14.

25. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Scroll to Top