Kalaznó Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Kalaznó Község Önkormányzata

a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII. törvény 27. S (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Kalaznó Község Önkormányzata falugondnok
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7194 Kalaznó, Kalaznó Község közigazgatási területe.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi Ill. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szakmai Program szerint.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásraj az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Szakmunkás képző intézet,
B kategóriás jogosítvány,
falugondnoki alapképzettség, vagy megszerzésének vállalása,
egészségügyi alkalmasság,
önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Középiskola/gimnázium, falugondnoki alapképzettség megléte, gépjármű vezetői gyakorlat, balesetmentes vezetés
Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű empátia
Jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, motivációs levél – miért szeretne falugondnok lenni,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény,
vagy az elektronikusan benyújtott igényről szóló visszaigazolás,
érvényes gépjárművezetői engedély másolata,
a pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai falugondnoki alapképzettséget igazoló dokumentum másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja és a feladat ellátásához szükséges képzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül megszerzi, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül, ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg, a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frei-Kovács Mónika polgármester nyújt, a 20/338-5605, 74/488-014 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kalaznó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7194 Kalaznó, Fő utca 176. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K 1/317/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
Személyesen: Tolna megye, 7194 Kalaznó, Fő utca 176.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kalazno.hu – 2020. október 7.

Scroll to Top